تبلیغات
تیشکی مانگه شه و
تیشکی مانگه شه و
صداقت...این وبلاگ را به همه شهیدان سردشت تقدیم می کنم...شهیدانی که بی گناه سوختند.
کانی

        کانی  

هه ر كاتی ده كه ومه بیری

وه كو روژانی جوانی

بو ساریژی زامه كانم

به ته نیا دیمه سه ر كانی

زوخاوی دل هه ل ده ریژم بو ورده شه پوله كانی

ئه م به سته یه بو ده خوینم به لاوه ك یا به گورانی

كانی كانی تو جیژوانی پریه كانی

تو ئایونه ی ئاسمانی

خونی جه رگی چیا سه خت و به ر زه كانی

خوزگا ئه وه ی من ده ی زانم توش بیزانی كانی كانی

ده زانی بو زور دی مه لات؟

چون له لای تو به جی ماون جی پی كانی 

كانی كانی

تو شاهیدی پشكوتنی ئه وینیكی ئا سمانی

قاتلی من له توی دا شورد په ن جه كانی

خونی دلم تكاوه نیو ئاوی كانی

به ده م دزه ی ئه وینه وه

ده مردم و نه م ده زانی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 27 اسفند 1389 :: نویسنده : حمزه خرامیده
با له ‌دلتا بئ ته‌قــوا

با له ‌دلتا بئ ته‌قــوا و تـرسی په‌روه‌ردگارت
ته‌قـــــــوا چاكترین كاره‌ له‌ رؤژگار و شه‌وگارت

جوانترین به‌رگه‌ ته‌قـوا شـاكاره‌ بؤ كـردارت
مایه‌ی ژین ئاسووده‌یی و ســــــــاریـژه‌ بؤ ئازارت

گولبارانكه‌ به‌ ته‌قوا كارنامه‌ی پئ له‌ خارت
لێوانلێو كه‌ هه‌نبـانه‌ و تویشوودانی هــــــه‌ژارت

به‌ ته‌قـوا رؤشنكه‌وه‌ روخســـاری شـــه‌رمه‌زارت
ده‌سته‌به‌ركه‌ ره‌حمــه‌ت و به‌خشینی كـــــــردگارت

دلنیابه‌ به‌نده‌ی خوا ته‌قـوا بكه‌ی به‌ یارت
ئاو نؤش ده‌كه‌ی به‌ ده‌ستی پیغه‌مبه‌ری نازدارت
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 24 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
شــــــــةو رؤ

داریژنة تاوى رةحمةت ئةى خوداى كةردیگار
سةرسةرؤكمان خؤشةویستت زاتى ئةحمةد بئ ژمار

موعجیزةى شةورؤ كة دیتیان چةند كةسانى دوور لةدین
هاتنة ژیر چینى ئیسلام دلنیابوون چین چین

چاو قوچینیك بوو لةمةككة بوو لة بؤ قودسى عةزیم
هةر لةویرا دةعوةتى كرد بؤ حوزوورى خواى كةریم

پیشةواى نویژ بوو لة بؤپیغةمبةران بةو تةرزةیة
تابزانن قائیدى ئةورؤ سبةى ئةو زاتةیة

كــم دعـوا للـه غبا یا إله العلمین
حبذا الیوم الذى فیه نرى وجه الأمین

صل یاربی وسلم عرسول المجتبى
ما أمال غضن بان فى الصباح ألصبا

هةر كةزانیان دةبتة میوان عةرش و كورسى وحةفت سةما
خؤو فریشة و حور و غیلمان هاتنة جؤلانة و سةما

عاسمان پشدینى بةستا گةرگةرى وةك لاوى كورد
زؤر لةمیژبوو ئارةزووى بوو ببتة جئ ى سةجدة و دوگورد

هةلكران چةندان سورةییا چةند گلؤپى پر لةنوور
ناكوژین و نامرین و پینة تادئ نةفخى سوور

ئیستةكةش كاتى بةهاران پاشى باران دینة دةر
كةسك و سؤران زردو مؤران نوو دةكةن بؤمان خةبةر

هةر لةیادیماوة ئاسمان چاكةكةى بیردیتةوة
بؤیة خواردنى ئادةمیزاد هةر لةویوة دیتةوة

نادرئ پیى قةردى گةورة دائیما هةر شةرمةزار
پاشى عةسران كوللى رؤژى زةرد دةبى رووى وةك هةنار

بؤیة هةوراز چوو لةبؤ ئاسمان هةتا خةلكى زةوى
تیبگةن هةر بةردةوام ئةوهانة بةرزة ریزى وى

چوونةكةى وى جان و تةن بوو قةت نةكةى لیكیان جوودا
خؤ إضافة ى عبده بؤ لاوى زیرةك شةهیدا

بئ فرؤكة خواى گةورة حةفت سةماى بؤكردةوة
چةند فریشتةو دةركةوانى لةودةمى كؤكردةوة

بئ سةیارةو بئ قةتارو مةركةبةى خاسى هةوا
تاكو سیدرة ئةو جیى خؤى دةزانیتن خوا

جاجةمالى بئ مبسالى خواى گورةى دیت تةواو
چاوى سةر بوو یابةدل یا گشت تةنى بؤكردة چاو

دون زیغ كبریات الأی حقا قد رأى
لاتصدیق رافضیا ینكر ما قد رأى

صل یا ربی وسلم عرسول المجتبى
تحرك فى صباح غصن بان بصبا

چونكة موسا دةرسى وةرگرت لاى معمر بؤییةكة
قال راجع یامحمد للسؤال ربك

جاگةراوة بارةگاهى شاشى شاهان بوتكا
تاكو ئةركى شانى ئوممةت ئةو لةسةریان سوك بكا

پینجة نویژى كرد بةپینج و یةك بةدةى بؤكرد حیساب
تانةبینن ئوممةتى وى ئةزیةت ورةنجى حیساب

بمهةوئ مةدحى بكةم قةت ناگةمئ زؤر دوورة لیم
كؤرة بیرو غیمة چاو ولالة زارم چؤن بلیم

طاهر گةر بیهةوئ مةدحى سةراسةر دوورة لیت
نیسبةتى وةك ئاوى دةریا كةم بكا لیى داوة خیت

صل یاربی وسلم عرسول المجتبى
مایقول السامعون للأذان مرحبا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 24 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
بـاسى بةهـةشت

خؤشة جةنةت بئ لةبؤ خؤمان نةچین
بابة‏پاكى بؤ ئةوئ سةر هةلگرین

وامةزانة زةحمةتة ئاسانة چوون
راستة ریگاكةى ئةگةر لارئ نةبین

قةت نةبى ئاو و هةواى وا لة زةوى

رؤژ و شةو تةرزة رؤناكى هةیـة
نایةویتن هیچ دةمئ ‏پانكة و نووین

بةر لة خؤر كةوتن لة هاوینان كووة
فینكى ورووناكى خؤشتر تووش دةبین

تانــةچــینة وینـدةرئ ناسیـیـنةوة
هـةر ئـةو خؤشـة كةچیتر نامـرین

بئ شةراب عالةم هةموو مةستة لةوئ
وةك برایان بئ قسةو بئ غةم دةژین

دار وبارى سةوزة زةرد هلناگةرئ

قةسرةكانى بةرز و رةنگاو رةنگةكةى
گةر ببینى مات دةبى نةقاشى چین

خونچة لیو ورووگةش وسورو سپین

وا لةكةیف و بةزم و رةزمن هةردةمة
چاوةریى ئیمةن هةتا ئیمة دةچین

بؤ ئةوةى راوچى بى چاك ریك كةوتوة
بؤچى دانیشین بةدویان دانةچین

هةركةتیكة با لةكیس خؤمان نةدةین
زؤر بةئاسانى دةگیرین وةحشى نین

گـرتنى وان هةر بةچــاكة كـردن
با لةریگاى چاكة كردن دةرنةچین

ئیمة لةو كؤنة هةوارة هةر دةرؤین
بؤ غةریبى ئیمة هةردةم ریرةوین

گةر برؤین ئاخیر لةروح بیزار دةبین

بؤ بةهةشت با رابكیشین رةختمان

ساقى مةى بینى بةلةنجة و ‏پیكةنین

دابنئ میزوو نةزةى بینى لـةگـةل
دةنگى حةیران بیت و گویمان رادیرین

هةرچى دةتوئ حازرة میوةو تةعام
بئ قسةو بئ ماندى بوون و بئ كرین

ترسى كةم بوون وخةلاس بوونت نةبئ
خةو نیة هةردةم خةریكى خواردنین

ئیحتیاجیشمان بة ئاو و نابئ ئةبةد
قةت لةوئ نابى مةسینةى هةلگرین

ئیستیراحةت هةر لةوئ ‏پةیدا دةبئ
تا ئةبةد قةت تووشى غةم نابى ببین

هةر فةقیر لةزةت لةویندةر زؤر دةكا
كارى هةر خواردن دةبیت و هةر‏پةرین

كةس لةوئ نازانئ ‏پیر و خةستةبئ
ناوى نامینى حةسود و بوغز و كین

خؤى دةزانئ خوا كة‏چةند خؤشة بةهةشت
دوورة بؤ ئیمة لةوةسفى دةربچین

بؤ سبةى جیى خؤش وةها مادام هةبئ
بـؤچى لةم دونیایة ئةرؤ كربـبـین

بئ دةوامة بؤ هةموو كةس لیرة ژین

راست برؤین و دةست لةچاكة بةرنةدةین
تووشى ئةو جیةبةئاسانى دةبین
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 24 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
گـةورةیى ‏پیغةمبةر

لةئادةم تاكو خاتةم كةس نیة هاوتاى محمدبئ
نیة هیچ كةس كةعوقباى وى وةكو عوقباى محمدبئ

بةتشریفى هةموو دونیا شةوى مةولود مونةوةر بوو
دةیانگؤت نورى وانابئ مةگةر توغراى محمدبئ

بةشارةت بئ كة پیغةمبةر تةبیبة بؤ نةساغى دل
خةنى ئةو كةس لةمةحشةردا لةژیر ئالاى محمدبئ

چ موحتاجى سةناى من بئ كةسئ مةدحى لةقورئان بئ
نیة هیچ جیگةكى گةورة وةكو جیگاى محمدبئ

محمد بوو بةغةیرى وى نةبوو كةس بچتة سةر سیدرة
درودى خوا لةسةر ئیسم و سیمایى محمدبئ
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 24 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
جصذنانة
جصذنانة

شاعیر: حةمدی

طوپزارصکی ض أةنطینة دنیا سثی و سةوز و شینة
لاولاو وةنةوشة و نةسرینة زووکة بدة جصذنانةکةم

تصکی مةدة سةیرانةکةم

نةغمةی نةسیمی سةحةرة زةمین بةهةشتی ثأشؤرة
عالةم خةمی لة دپ دوورة جارص بدة جصذنانةکةم

ئةوسا وةرة سةیرانةکةم

أصحانة و میناضنینة شةست‌ثةأ خةریکی ثةرذینة
هةر أؤذی وا أوذی ذینة زووکة بدة جصذنانةکةم

تصکی مةدة سةیرانةکةم

ترجمه: فارسی

چه گلزار رنگارنگی جهان سفید و سبز و آبی است
نیلوفر است‌وبنفشه و نسرین عیدانة مرا بده
گلگشت مرا برهم مزن
نغمة نسیم سحر است زمین بهشت پرشور است
غم از دل عالم دور است اکنون بده عیدانه‌ام
آنگاه با من به گلگشت بیا
مردم ریحانه و گل می‌چنند گل صد‌برگ به دور خود پرچین می ‌کشد
امروز روز خوش زندگی است عیدانة مرا زود بده
گلگشت مرا برهم مزن
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
تامةزرؤی دیدار(مشتاق دیدار)

یاران تةطبیرص،زامـم کـاری‌یة دةردی ئةمجـارةم ئةوینداری‌یة
کؤترة باریکة نصضیری بـاز بص هةرطیزناتوانص بفأص،دةرباز بص

باخی بةهةشتم،روخساری تؤیة ضاوم تامــةزرؤی دیداری تؤیة
یـادی ثیرؤزت هـةر لـة دپـمایة تا أؤذی دوایـی کـؤتایی نایة

بـص تؤ هـةناوم باخی بـص‌ئاوة طوپـی ئـاواتم سیس و ذاکـاوة
ضاوم لـة أصذنةی بةزةیی تؤیة بةسیةتی خةزان وادةی ضرؤیة

ترجمه:
یاران چاره‌ای!زخم من كاریست چراكه درد م این‌بار،درد عشق است
كبوتری‌كه به چنگ شاهین افتاده‌است نه مجال پروازش هست نه راه گریزی!

باغ بهشت من،رخسار توست دیدگانم مشتاق دیدار توست
یاد متبرك تو مونس دل من است وتا روز بازپسین همراه اوست

بی یادت دلم باغ تشنه‌ای خواهد‌شد بی یادت گل امیدم خواهد پژمرد
چشم امیدم به باران رحمت توست پس پاییز مرا بهار پرشكوفه‌ گردان.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
وه‌‌كوو شێعر وه‌‌ره‌‌ بۆ لام
*****
وه‌‌كوو شێعر وه‌‌ره‌‌ بۆ لام
مثل شعر بسویم بیا
له‌‌ هه‌‌ر كاتێكا پێت ده‌‌كرێ
هروقت که تونستی
‌‌ هه‌‌ر شوێنێ خۆت ئه‌‌یزانی!
میعاد گاه را که خودت میدانی
شێعر ناپرسێ من چۆنم
ای شعر حالم را نمی پرسی؟
شێعر ناپرسێ من له‌‌ كوێم!
ای شعر نمی پرسی کجام؟
كه‌‌ مه‌‌یلم بوو ده‌ڵێم وه‌‌ره‌‌
هر وقت که دوست داشتم میگم بیا
كه‌‌ پێی خۆش بوو
که دوست داشت
ده‌‌ڵێ:وا دێم!
گفت: دارم میام
شێعركه‌‌ دێ؛وه‌‌ك باران دێ
شعر که میاد مثل بارون میاد
له‌‌ چوار وه‌‌رزی ژیانم دا،
در چهار فصل عمرم
داده‌‌بارێ:
می بارد
دڵۆپ دڵۆپ
قطره قطره
خوڕڕه‌‌م خوڕڕه‌‌م
به شدت
یان ڕه‌‌هێڵه‌‌
یا مثل رگبار
تۆش وه‌‌ك شێعر وه‌‌ره‌‌ بۆ لام
توهم مثل شعر بسویم بیا
وه‌‌كوو شێعری
شبیه شعر
جێممه‌‌هێڵه‌‌
تنهام مگذار
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
به‌هاری هه‌وار( بهار در ییلاق)
*
خؤشة سؤزةی کوصستانص مال هاتؤتة لصنانص
دةطةپ طوأةی شةماپی نةرمة خوناوکة بارانص
تاوپ و رةشماپیان هةپدا لة نصو شؤرة بصذانص
دةنطی قومری و قناریان طةییة تةشقی ئاسمانص
*
خؤشة سؤزةی کویستانی ماپ دةضن بؤ هةواری
کیذ و کوأ حازر دةبن لة ثصش کؤض وکؤضباری
تاوپ و أةشمالیان هةپدا لةنصو طوپ وطوپزاری
ئاونطی سةر سصوةأة وةکوو دانةی مرواری
*
ئةو کوصستانةی دةبینی هصند سوورة دةپصی بووکة
هةر لاخأصکی دةیبینی ثأ لة خونضة و طوپووکة
جصطای بة ویسعةت کوصیة مةیدان‌ضوغة و بةردووکة
لةبن سصبةری بی‌یان ئاوی زؤر سارد و سووکة
*
ترجمه:
*
خوش است نسیم کوهستان هنگامی‌که ایل در تدارک کوچ است
به‌همراه خروش باد شمال نم‌نم باران فرود می‌آید
سیـاه‌چـادرهـا بـرپـاشدند در منطقة «شوره بیژان»1
نغمـه‌ی و قمـری و قنـاری بـه اوج آسمـان مـی‌رود
*
خوش‌است نسیم کوهستان آنگاه که ایل راهی ییلاق می‌شود
جوانان ایل حاضر و آماده‌اند و پیشاپیش کاروان راه می‌‌سپارند
خیـمه و چـادررا برپا‌می‌کنند در میـان گل و گـلزار ییلاق
آنجاکه‌شبنم بر برگهای شبدر همچون مروارید می‌درخشد
*
آن کوهستان زیبا را بنگر که چون عروسان آراسته‌ است
هر دره‌ و دامنه‌ای که می‌بینی پراز غنچه وگلهای رنگارنگ است
جای باصفاتر می‌دانی کجاست؟ « میدان چوغه»2 است و «بردوکه» 3
*
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
1، 2 و 3 از مناطق ییلاقی جنوب و جنوب غربی استان آذربایجان غربی است.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
شةوی عاشقان( شب عاشقان)

مةرهةمی زام و قةراری د‍پ بریندارانة شةو
خةپوةتی شیرین و جصذوانی ئةویندارانة شةو

رازی عیشق و شةونمی فرمصسکی ضاوی عاشقة
ناپة و ئاهی دپی ثأدةردی دةروصشانة شةو

ضؤن نةطرییم من بة کوپ، شصواوة لصم أؤذ و شةوم
بؤ تةوافی أؤذی رووت شصواوة و سةرطةردانة شةو

خةرمةنی ذینم بة بادا ضوو بة دةس هیجرانی تؤ
من دةسووتصم و شةمیش بؤ حاپی من طریانة شةو

شةوقی أوویی تؤیة رووناکی دپی سةوداسةرم
بؤ تریفةی ماهی أووت ضةن بص‌سةروسامانة شةو

ترجمة:

مرهم آلام و قرار دلهای خسته‌ است شب
خلوتی شیرین و میعاد عاشقان است شب

راز عشق و شبنم دیدة دلشد‌گان
ناله و آه دل پردرد درویشان است شب

چگونه نگریم منی که روز و شبم را بازنمی‌شناسم
بهر طواف خورشید روی توست که شب سرگردان است

خرمن هستی‌ام را هجران تو به دست باد سپرد
من می‌سوزم و شمع نیز بر حالم می‌گرید شب

شوق دیدار روی تو روشنی‌بخش دل سودایی من‌است
بی‌ فروغ ماه رویت، جلوه و جلایی ندارد شب
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
دیاری یاران( ارمغان یاران)

******
دروونی ثأ شؤر و تاسةم
هةوارطةی یادی یارانة
هةموودةم بة یادی ئةوان
هةرصمی دپ طوپبارانة


یارانی تامةزرؤی ضاکة
ئةوینداری جوانی و ثاکی
ئةوانةی بصزار بوون لة شةو
باپیان طرت بةرةو أووناکی


ئةوانةی لة أصی باوةأیان
لة دنیای روون ضاویان ثؤشی
تاپ بوو لایانذیانی دیلی
خؤشاوی هةرمانیان نؤشی


کاتص زستان هاتة زصدمان
داطیری کا بة یةکجاری
یاران بة سینةی ثأطوپیان
بةهاریان هصنا بة دیاری


یارانی کؤض کردوو ئصستا
طةرضی بة أةنط لصمان‌دوورن
دانیشتووی مةپبةندی نوورن
هصزی هةناو، سؤمای ضاون


*********
درون سرشار از شور من

گلگشت یاد یاران است
هردم از برکت یاد آنان
سرزمین دل، گلباران است
یاران شیفتة نیکی

عاشقان زیبایی و پاکی
آنها که از شب بیزار بودند
و به سوی نور پرواز کردند

آنها که در راه ایمانشان

نیروی جان و روشنی دیدة مایند
زندگی باذلت به مذاقشان تلخ آمد

شربت جاودانگی نوشیدند

آنگاه که زمستان به خاک ما تاخت

و خواست که آنرا تسخیر کند
یاران با سینه‌های پرگل خود
بهار را به ارمغان آوردند

یاران سفرکرده‌ ما اکنون
در سرزمین نور مسکن گزیده‌اند
اگرچه به ظاهر از ما دورند
چشم از خوشی‌های دنیا پوشیدند
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
خیری خودا
خیری خودا

لة ثةسنی خؤشةویستی خوادا


ئةی خصــری خودا،سوورطوپی بص‌خـاری منی تؤ*
ئةی بةختی کةوی،خؤری شةوی تاری منی تؤ

خةلكی هةموو تـیـنـوون و تـراویـلکةیة بـةشیان*
بــاخـی بـةبـةر و سصـبــةر و جــؤبــاری مـنی تؤ

بـصـضارةیـة هــةرکـةس دپـی نـامــؤ لـة ئـةوین بـص *
لــةم سـةردةمـی نـامـؤیـی‌یـةدا ،‌ ضـاری مـنی تؤ

سـةرمـةستم ودةربــةستی طــرص و بـةرطـری أص نیم *
بــاوی قــةدةمـم خـؤشـة کة وشیـاری منی تؤ

ســـةد أا بـــة‌ ثــةلامــاری بــةپا أصــکی زةوی بـــم *
بــؤ کــؤشـشـی أابــوونــةوة بـأیـاری مـنی تؤ

بــا بــةردی أک و کـیــنـة لــة هــةرلاوة بــبــارص *
شـووشـةی دپـةکـةم ســاغــة کـة دپـداری منی تؤ

طــوص نــادةمــة زستــان کـة وپاتی سـأ و کـأ کـرد *
واتــةت طــوپـة ، زارت طـوپــة ، ‌طـوپـزاری منی تؤ


ترجمه :


موهبت الهی

ای موهبت الهی،گل بی‌خار منی تو
ای بخت موافق،خورشید شب تار منی تو
دیگران تشنه‌اند و نصیبشان سراب است1
باغ پربار و سایه‌سار و جویبار منی تو
بیچاره‌است هركه دلش با عشق بیگانه‌است
در این عصر بیگانگی چارة كار منی تو
سرمستم و ازدرشتی و ناهمواری راه غم ندارم
خوش گام برمی‌دارم چراكه هشیار منی تو2
بگذار از هرسو سنگ كینه و دشمنی ببارد
آبگینة دلم در امان است زیراكه دلدار منی تو
گوشم بدهكار زمستان نیست كه افسردگی و خموشی می‌آورد
كلامت گل است،دهانت گل است،گلزار منی تو
صدبار اگر از هجوم بلا نقش زمین گردم
باردگر برخاستن را،عزم استوار منی تو..
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
دایه گیان
دایه گیان


دایه گیان بگری له سه ر خاکم که وا شینم ده وی

زور بگریه دایه گیان فرمیسکی خوینینم ده وی

من گولی سه د ئارزووی ژینم له خاکا خه و تووه

خاکی مه یدانی خه بات ره نگینی خوینی من بووه

دامه نیشه دایه گیان بو هاتنی من چاوه ری

دلنیا به ‌‌‌ِ به سیه تی  بو دنگی درگا مه گره گوی

دایه گیان سویندم به فرمیسکی گه ش و ئیشی دلت

دایه گیان سویندم به جه و رو مه ینه تی بی حاسلت

من ده میکه جه رگی سوتاندووم هه ناسه ی سه ردی گه ل

دلپری کردووم خه می ده سکورتی و ره نگ زردی گه ل

من کوری کوردم شه هیدی ریی خه باتم دایه گیان

کوتری خوینین په ری، باخی ولاتم دایه گیان

هه ر وه کوو بیگانه یی دلپر له ناکامی و گری

له م هه موو ده سته نه بوو ده ستیِ که بی و ده ستم گری

من له شاری خوم غه ریب و بو هه موو بیگانه خوم

کوتری کوژراوی ریگای لانه خومِ بی لانه خوم

دایه گیان بگری له سه ر خاکم که وا شینم ده وی

زور بگریه دایه گیان فرمیسکی خوینینم ده وی

دایه گیان ئه و کیژه وا ئه تویس به بووکی تو ببیت

خوت بده پیشانی جاری،با به بووکی تو ببیت

تا کوو بتبینی که ره شپوشی له سه ر تا پاته وه

به لکوو بروا دلنیا بی و من له بیره و باته وه

دایه گیان بگری له سه ر خاکم که وا شینم ده وی

زور بگری دایه گیان فرمیسکی خوینینم ده وی


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 14 مرداد 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده

کورته‌نامه‌ی مۆبایل


به‌شی یه‌که‌م

من بولبولێکم بۆ گوڵ دەخوێنم

گەر گوڵیش نەبێت هەر دەناڵێم

دڵم دەوێت هەموو دڵ

دڵم ناوێت بەبێ دڵ

دڵت بدە بەدڵم

با هەست بکەم دڵ بەدڵم

ئەگەرچى دنیا لەسەر دڵ بەندە

گەر تۆى تیا نەبآ کوا نرخى چەندە؟

ئەوەى بزانى وەفاداری بەرهەمى چییە

هەرگیز نازانێت دارى پەشیمانى واتاى چییە

ڕێزم هەیە بۆ کەسێک بەقەد هاوین بۆى دەسووتێم

من غەریبى دەکەم ئەو ناپرسێ لێم

ئەگەر چى تۆراوى بەڵام چاوت پڕسۆزە
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 14 مرداد 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
ڕیبه ندان و شاعیر


ڕیبه ندان! دیسان هاتیه وه سه ر مان

ڕه قمان هه ڵینی دیسان له سه ر مان

به سۆزه ی زریان پیاوی ده که ی سڕ

به کڕێوه و باکوت ئاژه ڵ ده که ی قڕ

ڕێ و بان ده به ستی به به فر هه موو

له به ر په ساران هه ڵده نێی ڕنوو

پڕووشه و مژ و که ڕه سیسه که ت

ته پ و تومان و هه وا پیسه که ت

پێیه وه هه زار ئازار و ئاهۆ

کۆخه و هه ڵامه ت ، له رزه و چه ق و چۆ

که تۆ ته شریفی ناشه ریف دێنی

دڵی گه لی کور داده خورپێنی

ماشین و ڕێگای ئیسفاڵتی نییه

به و سارد و سۆڵه عیلاجی چییه

به هه چه هه چی که رێ چۆن باری

لادێیی کوردی ده گاته شاری ؟

هه ژار لێی ده بڕێ ئاوردوو و زمهه ڕ

کوروژمه ی ده کا فه قیر، ماڵانگه ڕ

سه ر ده نێنه وه پیر و نۆجوان

بێ په رستار و بێ داو و ده رمان

به خێر نه هاتی مانگی مژ و نه م

دێنی بۆ ئیمه گه لێک ده رد و خه مڕیبه ندان :

شاعیر ماڵ شێواو بۆ دژ داماوی

گێژی ، خه وئاڵووی، شێتی خه رفاوی؟

بۆچی تۆ ئاگات له دنیا نییه ؟

بۆچی نازانی ده نگوباس چییه ؟

بۆ به من ده ڵێی قسه ی سوێر و تاڵ

بۆچی نازانی بێ خه به ر ! ئه وساڵ

زریانم هێنای بۆ کورد ئازادی

شه ماڵم هێنای بۆ ئێوه شادی

مژی من هات و مژی هه ژاری

ڕه واند یه کجاری له کورده واری

به که ڕه سیسه و پڕووسه و سیخوار

ئاواتی کۆنی کوردم هێنا خوار

له ڕۆژی مندا کورد به ڕووسووری

هه ڵێ بژاردووه ڕه ئیس جه مهووری

جا ئه و جار باوی کوردی دێته وه

ئاسوده ده بێ ، ده حه سێته وه


شاعیر :

گیانی شاعیرت ده که م به قوربان

وا هاتووی ئه وساڵ مانگی ڕێبه ندان !

ده ک به خیر هاتی قه ده مت پیرۆز

به قوربانت بێ جێژنه که ی نه ورۆز

ڕۆژی تۆ جێژنی گه وره ی کوردانه

ناوت ده رمانی ژان و ده ردانه

ئه وساڵ به هاره بۆ ئێمه زستان

بمرێ دوژمنی کورد و کوردستان


هونراوه ی ماموستا هێمن

هه واری کرماویله

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 14 مرداد 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
دوعای وه رگیرانی سالئه ی چه رخینه ری دل و دیده کان
دل و دیده، تو، ئه خه یته ته کان

******

هاتن شه و و روژ که ی سه ربه خویه؟
یاسا و به رنامه و ریبازی تویه

******

ئه ی گورینه ری روژ و مانگ و سال
ئالوگور، بی تو مه حاله، مه حال

******

وه زع و حال ئیمه یش بگوره قوربان
به چاتر له وه ی که ئیسته هه سمان

******

به لکو سه ر که وین له هه ر دوو لاوه
له هه ردوو بوار، دین و دونیاوه


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 14 مرداد 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده


( کل صفحات : 10 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
درباره وبلاگ


دوست عزیز وبلاگی که پیش روی شماست مشتمل است بر مطالب زیبای کردی که امیدوارم خوشتون بیاد و با تمام نواقصی که در آن وجود دارد بنده حقیر را بخشیده و در جهت بهتر شدن وبلاگ به ما کمک کنید.از دوستان عزیز می خوام برای بهتر شدن وبلاگ با این شماره پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.09393633605
با تشکر...

مدیر وبلاگ : حمزه خرامیده
نویسندگان
نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

مجله نایت پلاس

------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------
--------------------------------------  ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- این صفحه را به اشتراک بگذارید -------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------
تیشکی مانگه شه و
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت کد بازی آنلاین تصادفی

_________________________________________________________ ______________________________________________________________________ چاپ این صفحه -------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- IS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز