تبلیغات
تیشکی مانگه شه و
تیشکی مانگه شه و
صداقت...این وبلاگ را به همه شهیدان سردشت تقدیم می کنم...شهیدانی که بی گناه سوختند.
کانی

        کانی  

هه ر كاتی ده كه ومه بیری

وه كو روژانی جوانی

بو ساریژی زامه كانم

به ته نیا دیمه سه ر كانی

زوخاوی دل هه ل ده ریژم بو ورده شه پوله كانی

ئه م به سته یه بو ده خوینم به لاوه ك یا به گورانی

كانی كانی تو جیژوانی پریه كانی

تو ئایونه ی ئاسمانی

خونی جه رگی چیا سه خت و به ر زه كانی

خوزگا ئه وه ی من ده ی زانم توش بیزانی كانی كانی

ده زانی بو زور دی مه لات؟

چون له لای تو به جی ماون جی پی كانی 

كانی كانی

تو شاهیدی پشكوتنی ئه وینیكی ئا سمانی

قاتلی من له توی دا شورد په ن جه كانی

خونی دلم تكاوه نیو ئاوی كانی

به ده م دزه ی ئه وینه وه

ده مردم و نه م ده زانی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 27 اسفند 1389 :: نویسنده : حمزه خرامیده
جصذنانة
جصذنانة

شاعیر: حةمدی

طوپزارصکی ض أةنطینة دنیا سثی و سةوز و شینة
لاولاو وةنةوشة و نةسرینة زووکة بدة جصذنانةکةم

تصکی مةدة سةیرانةکةم

نةغمةی نةسیمی سةحةرة زةمین بةهةشتی ثأشؤرة
عالةم خةمی لة دپ دوورة جارص بدة جصذنانةکةم

ئةوسا وةرة سةیرانةکةم

أصحانة و میناضنینة شةست‌ثةأ خةریکی ثةرذینة
هةر أؤذی وا أوذی ذینة زووکة بدة جصذنانةکةم

تصکی مةدة سةیرانةکةم

ترجمه: فارسی

چه گلزار رنگارنگی جهان سفید و سبز و آبی است
نیلوفر است‌وبنفشه و نسرین عیدانة مرا بده
گلگشت مرا برهم مزن
نغمة نسیم سحر است زمین بهشت پرشور است
غم از دل عالم دور است اکنون بده عیدانه‌ام
آنگاه با من به گلگشت بیا
مردم ریحانه و گل می‌چنند گل صد‌برگ به دور خود پرچین می ‌کشد
امروز روز خوش زندگی است عیدانة مرا زود بده
گلگشت مرا برهم مزن
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
تامةزرؤی دیدار(مشتاق دیدار)

یاران تةطبیرص،زامـم کـاری‌یة دةردی ئةمجـارةم ئةوینداری‌یة
کؤترة باریکة نصضیری بـاز بص هةرطیزناتوانص بفأص،دةرباز بص

باخی بةهةشتم،روخساری تؤیة ضاوم تامــةزرؤی دیداری تؤیة
یـادی ثیرؤزت هـةر لـة دپـمایة تا أؤذی دوایـی کـؤتایی نایة

بـص تؤ هـةناوم باخی بـص‌ئاوة طوپـی ئـاواتم سیس و ذاکـاوة
ضاوم لـة أصذنةی بةزةیی تؤیة بةسیةتی خةزان وادةی ضرؤیة

ترجمه:
یاران چاره‌ای!زخم من كاریست چراكه درد م این‌بار،درد عشق است
كبوتری‌كه به چنگ شاهین افتاده‌است نه مجال پروازش هست نه راه گریزی!

باغ بهشت من،رخسار توست دیدگانم مشتاق دیدار توست
یاد متبرك تو مونس دل من است وتا روز بازپسین همراه اوست

بی یادت دلم باغ تشنه‌ای خواهد‌شد بی یادت گل امیدم خواهد پژمرد
چشم امیدم به باران رحمت توست پس پاییز مرا بهار پرشكوفه‌ گردان.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
وه‌‌كوو شێعر وه‌‌ره‌‌ بۆ لام
*****
وه‌‌كوو شێعر وه‌‌ره‌‌ بۆ لام
مثل شعر بسویم بیا
له‌‌ هه‌‌ر كاتێكا پێت ده‌‌كرێ
هروقت که تونستی
‌‌ هه‌‌ر شوێنێ خۆت ئه‌‌یزانی!
میعاد گاه را که خودت میدانی
شێعر ناپرسێ من چۆنم
ای شعر حالم را نمی پرسی؟
شێعر ناپرسێ من له‌‌ كوێم!
ای شعر نمی پرسی کجام؟
كه‌‌ مه‌‌یلم بوو ده‌ڵێم وه‌‌ره‌‌
هر وقت که دوست داشتم میگم بیا
كه‌‌ پێی خۆش بوو
که دوست داشت
ده‌‌ڵێ:وا دێم!
گفت: دارم میام
شێعركه‌‌ دێ؛وه‌‌ك باران دێ
شعر که میاد مثل بارون میاد
له‌‌ چوار وه‌‌رزی ژیانم دا،
در چهار فصل عمرم
داده‌‌بارێ:
می بارد
دڵۆپ دڵۆپ
قطره قطره
خوڕڕه‌‌م خوڕڕه‌‌م
به شدت
یان ڕه‌‌هێڵه‌‌
یا مثل رگبار
تۆش وه‌‌ك شێعر وه‌‌ره‌‌ بۆ لام
توهم مثل شعر بسویم بیا
وه‌‌كوو شێعری
شبیه شعر
جێممه‌‌هێڵه‌‌
تنهام مگذار
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
به‌هاری هه‌وار( بهار در ییلاق)
*
خؤشة سؤزةی کوصستانص مال هاتؤتة لصنانص
دةطةپ طوأةی شةماپی نةرمة خوناوکة بارانص
تاوپ و رةشماپیان هةپدا لة نصو شؤرة بصذانص
دةنطی قومری و قناریان طةییة تةشقی ئاسمانص
*
خؤشة سؤزةی کویستانی ماپ دةضن بؤ هةواری
کیذ و کوأ حازر دةبن لة ثصش کؤض وکؤضباری
تاوپ و أةشمالیان هةپدا لةنصو طوپ وطوپزاری
ئاونطی سةر سصوةأة وةکوو دانةی مرواری
*
ئةو کوصستانةی دةبینی هصند سوورة دةپصی بووکة
هةر لاخأصکی دةیبینی ثأ لة خونضة و طوپووکة
جصطای بة ویسعةت کوصیة مةیدان‌ضوغة و بةردووکة
لةبن سصبةری بی‌یان ئاوی زؤر سارد و سووکة
*
ترجمه:
*
خوش است نسیم کوهستان هنگامی‌که ایل در تدارک کوچ است
به‌همراه خروش باد شمال نم‌نم باران فرود می‌آید
سیـاه‌چـادرهـا بـرپـاشدند در منطقة «شوره بیژان»1
نغمـه‌ی و قمـری و قنـاری بـه اوج آسمـان مـی‌رود
*
خوش‌است نسیم کوهستان آنگاه که ایل راهی ییلاق می‌شود
جوانان ایل حاضر و آماده‌اند و پیشاپیش کاروان راه می‌‌سپارند
خیـمه و چـادررا برپا‌می‌کنند در میـان گل و گـلزار ییلاق
آنجاکه‌شبنم بر برگهای شبدر همچون مروارید می‌درخشد
*
آن کوهستان زیبا را بنگر که چون عروسان آراسته‌ است
هر دره‌ و دامنه‌ای که می‌بینی پراز غنچه وگلهای رنگارنگ است
جای باصفاتر می‌دانی کجاست؟ « میدان چوغه»2 است و «بردوکه» 3
*
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
1، 2 و 3 از مناطق ییلاقی جنوب و جنوب غربی استان آذربایجان غربی است.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
شةوی عاشقان( شب عاشقان)

مةرهةمی زام و قةراری د‍پ بریندارانة شةو
خةپوةتی شیرین و جصذوانی ئةویندارانة شةو

رازی عیشق و شةونمی فرمصسکی ضاوی عاشقة
ناپة و ئاهی دپی ثأدةردی دةروصشانة شةو

ضؤن نةطرییم من بة کوپ، شصواوة لصم أؤذ و شةوم
بؤ تةوافی أؤذی رووت شصواوة و سةرطةردانة شةو

خةرمةنی ذینم بة بادا ضوو بة دةس هیجرانی تؤ
من دةسووتصم و شةمیش بؤ حاپی من طریانة شةو

شةوقی أوویی تؤیة رووناکی دپی سةوداسةرم
بؤ تریفةی ماهی أووت ضةن بص‌سةروسامانة شةو

ترجمة:

مرهم آلام و قرار دلهای خسته‌ است شب
خلوتی شیرین و میعاد عاشقان است شب

راز عشق و شبنم دیدة دلشد‌گان
ناله و آه دل پردرد درویشان است شب

چگونه نگریم منی که روز و شبم را بازنمی‌شناسم
بهر طواف خورشید روی توست که شب سرگردان است

خرمن هستی‌ام را هجران تو به دست باد سپرد
من می‌سوزم و شمع نیز بر حالم می‌گرید شب

شوق دیدار روی تو روشنی‌بخش دل سودایی من‌است
بی‌ فروغ ماه رویت، جلوه و جلایی ندارد شب
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
دیاری یاران( ارمغان یاران)

******
دروونی ثأ شؤر و تاسةم
هةوارطةی یادی یارانة
هةموودةم بة یادی ئةوان
هةرصمی دپ طوپبارانة


یارانی تامةزرؤی ضاکة
ئةوینداری جوانی و ثاکی
ئةوانةی بصزار بوون لة شةو
باپیان طرت بةرةو أووناکی


ئةوانةی لة أصی باوةأیان
لة دنیای روون ضاویان ثؤشی
تاپ بوو لایانذیانی دیلی
خؤشاوی هةرمانیان نؤشی


کاتص زستان هاتة زصدمان
داطیری کا بة یةکجاری
یاران بة سینةی ثأطوپیان
بةهاریان هصنا بة دیاری


یارانی کؤض کردوو ئصستا
طةرضی بة أةنط لصمان‌دوورن
دانیشتووی مةپبةندی نوورن
هصزی هةناو، سؤمای ضاون


*********
درون سرشار از شور من

گلگشت یاد یاران است
هردم از برکت یاد آنان
سرزمین دل، گلباران است
یاران شیفتة نیکی

عاشقان زیبایی و پاکی
آنها که از شب بیزار بودند
و به سوی نور پرواز کردند

آنها که در راه ایمانشان

نیروی جان و روشنی دیدة مایند
زندگی باذلت به مذاقشان تلخ آمد

شربت جاودانگی نوشیدند

آنگاه که زمستان به خاک ما تاخت

و خواست که آنرا تسخیر کند
یاران با سینه‌های پرگل خود
بهار را به ارمغان آوردند

یاران سفرکرده‌ ما اکنون
در سرزمین نور مسکن گزیده‌اند
اگرچه به ظاهر از ما دورند
چشم از خوشی‌های دنیا پوشیدند
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
خیری خودا
خیری خودا

لة ثةسنی خؤشةویستی خوادا


ئةی خصــری خودا،سوورطوپی بص‌خـاری منی تؤ*
ئةی بةختی کةوی،خؤری شةوی تاری منی تؤ

خةلكی هةموو تـیـنـوون و تـراویـلکةیة بـةشیان*
بــاخـی بـةبـةر و سصـبــةر و جــؤبــاری مـنی تؤ

بـصـضارةیـة هــةرکـةس دپـی نـامــؤ لـة ئـةوین بـص *
لــةم سـةردةمـی نـامـؤیـی‌یـةدا ،‌ ضـاری مـنی تؤ

سـةرمـةستم ودةربــةستی طــرص و بـةرطـری أص نیم *
بــاوی قــةدةمـم خـؤشـة کة وشیـاری منی تؤ

ســـةد أا بـــة‌ ثــةلامــاری بــةپا أصــکی زةوی بـــم *
بــؤ کــؤشـشـی أابــوونــةوة بـأیـاری مـنی تؤ

بــا بــةردی أک و کـیــنـة لــة هــةرلاوة بــبــارص *
شـووشـةی دپـةکـةم ســاغــة کـة دپـداری منی تؤ

طــوص نــادةمــة زستــان کـة وپاتی سـأ و کـأ کـرد *
واتــةت طــوپـة ، زارت طـوپــة ، ‌طـوپـزاری منی تؤ


ترجمه :


موهبت الهی

ای موهبت الهی،گل بی‌خار منی تو
ای بخت موافق،خورشید شب تار منی تو
دیگران تشنه‌اند و نصیبشان سراب است1
باغ پربار و سایه‌سار و جویبار منی تو
بیچاره‌است هركه دلش با عشق بیگانه‌است
در این عصر بیگانگی چارة كار منی تو
سرمستم و ازدرشتی و ناهمواری راه غم ندارم
خوش گام برمی‌دارم چراكه هشیار منی تو2
بگذار از هرسو سنگ كینه و دشمنی ببارد
آبگینة دلم در امان است زیراكه دلدار منی تو
گوشم بدهكار زمستان نیست كه افسردگی و خموشی می‌آورد
كلامت گل است،دهانت گل است،گلزار منی تو
صدبار اگر از هجوم بلا نقش زمین گردم
باردگر برخاستن را،عزم استوار منی تو..
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 22 اسفند 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
دایه گیان
دایه گیان


دایه گیان بگری له سه ر خاکم که وا شینم ده وی

زور بگریه دایه گیان فرمیسکی خوینینم ده وی

من گولی سه د ئارزووی ژینم له خاکا خه و تووه

خاکی مه یدانی خه بات ره نگینی خوینی من بووه

دامه نیشه دایه گیان بو هاتنی من چاوه ری

دلنیا به ‌‌‌ِ به سیه تی  بو دنگی درگا مه گره گوی

دایه گیان سویندم به فرمیسکی گه ش و ئیشی دلت

دایه گیان سویندم به جه و رو مه ینه تی بی حاسلت

من ده میکه جه رگی سوتاندووم هه ناسه ی سه ردی گه ل

دلپری کردووم خه می ده سکورتی و ره نگ زردی گه ل

من کوری کوردم شه هیدی ریی خه باتم دایه گیان

کوتری خوینین په ری، باخی ولاتم دایه گیان

هه ر وه کوو بیگانه یی دلپر له ناکامی و گری

له م هه موو ده سته نه بوو ده ستیِ که بی و ده ستم گری

من له شاری خوم غه ریب و بو هه موو بیگانه خوم

کوتری کوژراوی ریگای لانه خومِ بی لانه خوم

دایه گیان بگری له سه ر خاکم که وا شینم ده وی

زور بگریه دایه گیان فرمیسکی خوینینم ده وی

دایه گیان ئه و کیژه وا ئه تویس به بووکی تو ببیت

خوت بده پیشانی جاری،با به بووکی تو ببیت

تا کوو بتبینی که ره شپوشی له سه ر تا پاته وه

به لکوو بروا دلنیا بی و من له بیره و باته وه

دایه گیان بگری له سه ر خاکم که وا شینم ده وی

زور بگری دایه گیان فرمیسکی خوینینم ده وی


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 14 مرداد 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده

کورته‌نامه‌ی مۆبایل


به‌شی یه‌که‌م

من بولبولێکم بۆ گوڵ دەخوێنم

گەر گوڵیش نەبێت هەر دەناڵێم

دڵم دەوێت هەموو دڵ

دڵم ناوێت بەبێ دڵ

دڵت بدە بەدڵم

با هەست بکەم دڵ بەدڵم

ئەگەرچى دنیا لەسەر دڵ بەندە

گەر تۆى تیا نەبآ کوا نرخى چەندە؟

ئەوەى بزانى وەفاداری بەرهەمى چییە

هەرگیز نازانێت دارى پەشیمانى واتاى چییە

ڕێزم هەیە بۆ کەسێک بەقەد هاوین بۆى دەسووتێم

من غەریبى دەکەم ئەو ناپرسێ لێم

ئەگەر چى تۆراوى بەڵام چاوت پڕسۆزە
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 14 مرداد 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
ڕیبه ندان و شاعیر


ڕیبه ندان! دیسان هاتیه وه سه ر مان

ڕه قمان هه ڵینی دیسان له سه ر مان

به سۆزه ی زریان پیاوی ده که ی سڕ

به کڕێوه و باکوت ئاژه ڵ ده که ی قڕ

ڕێ و بان ده به ستی به به فر هه موو

له به ر په ساران هه ڵده نێی ڕنوو

پڕووشه و مژ و که ڕه سیسه که ت

ته پ و تومان و هه وا پیسه که ت

پێیه وه هه زار ئازار و ئاهۆ

کۆخه و هه ڵامه ت ، له رزه و چه ق و چۆ

که تۆ ته شریفی ناشه ریف دێنی

دڵی گه لی کور داده خورپێنی

ماشین و ڕێگای ئیسفاڵتی نییه

به و سارد و سۆڵه عیلاجی چییه

به هه چه هه چی که رێ چۆن باری

لادێیی کوردی ده گاته شاری ؟

هه ژار لێی ده بڕێ ئاوردوو و زمهه ڕ

کوروژمه ی ده کا فه قیر، ماڵانگه ڕ

سه ر ده نێنه وه پیر و نۆجوان

بێ په رستار و بێ داو و ده رمان

به خێر نه هاتی مانگی مژ و نه م

دێنی بۆ ئیمه گه لێک ده رد و خه مڕیبه ندان :

شاعیر ماڵ شێواو بۆ دژ داماوی

گێژی ، خه وئاڵووی، شێتی خه رفاوی؟

بۆچی تۆ ئاگات له دنیا نییه ؟

بۆچی نازانی ده نگوباس چییه ؟

بۆ به من ده ڵێی قسه ی سوێر و تاڵ

بۆچی نازانی بێ خه به ر ! ئه وساڵ

زریانم هێنای بۆ کورد ئازادی

شه ماڵم هێنای بۆ ئێوه شادی

مژی من هات و مژی هه ژاری

ڕه واند یه کجاری له کورده واری

به که ڕه سیسه و پڕووسه و سیخوار

ئاواتی کۆنی کوردم هێنا خوار

له ڕۆژی مندا کورد به ڕووسووری

هه ڵێ بژاردووه ڕه ئیس جه مهووری

جا ئه و جار باوی کوردی دێته وه

ئاسوده ده بێ ، ده حه سێته وه


شاعیر :

گیانی شاعیرت ده که م به قوربان

وا هاتووی ئه وساڵ مانگی ڕێبه ندان !

ده ک به خیر هاتی قه ده مت پیرۆز

به قوربانت بێ جێژنه که ی نه ورۆز

ڕۆژی تۆ جێژنی گه وره ی کوردانه

ناوت ده رمانی ژان و ده ردانه

ئه وساڵ به هاره بۆ ئێمه زستان

بمرێ دوژمنی کورد و کوردستان


هونراوه ی ماموستا هێمن

هه واری کرماویله

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 14 مرداد 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده
دوعای وه رگیرانی سالئه ی چه رخینه ری دل و دیده کان
دل و دیده، تو، ئه خه یته ته کان

******

هاتن شه و و روژ که ی سه ربه خویه؟
یاسا و به رنامه و ریبازی تویه

******

ئه ی گورینه ری روژ و مانگ و سال
ئالوگور، بی تو مه حاله، مه حال

******

وه زع و حال ئیمه یش بگوره قوربان
به چاتر له وه ی که ئیسته هه سمان

******

به لکو سه ر که وین له هه ر دوو لاوه
له هه ردوو بوار، دین و دونیاوه


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 14 مرداد 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده

                                                 گویش هورامی

گویش هورامی (اورامی) ، به روایتی نه تنها از قدیمی ترین گویش های زبان كردی است،بلكه از اصیل ترین گویش های آریایی نیز می باشد،كه این موضوع نظریه قدیمی ریشه بودن هورامی را برای زبان فارسی تقویت می كند.این كلمه،از كلمة ( اورامان ) مشتق شده است،كه منطقة زندگی كردهای اورامی است.زبان اوستایی و پهلوی،كه از زبانهای قدیمی آریایی می باشند،با این زبان قرابت دارند.این قرابت گاهی به حدی است،كه افرادی كه به كردی هورامی مسلط می باشند،می توانند تا اندازة زیادی از متون سنگ نوشته ها و پوست نوشته های دوران باستان ،كه به زبان اوستایی ویا پهلوی نوشته شده اند،سر درآورند.لذا به نظر زبانشناسان،فراگیری زبان كردی،برای فارسی زبانها،بسیار كار مثبتی است و به منزلة یادگیری زبان لاتین،توسط فرانسوی زبانان می باشد. گویش( اورامی) زبان كردی نیز با حروف عربی ( فارسی ) نوشته می شود در گویش اورامی،حروفی و جود دارد،كه تلفظ آن در سایر گویش های كردی یا فارسی نیست ، مانند حرف ﻨ) ) كه مانند The در انگلیسی تلفظ می شود . گویش اورامی دارای چند ته لهجه است،مانند :ته لهجه اورامان تخت ، پاوه و لهون . روی هم رفته مردم اورامان تخت ، اورامان لهون،اورامان حلبجه و اورامیهای نزدیك شهر موسل و غیره با این لهجه صحبت می كنند . خیلی از شاعران كرد به گویش اورامی زبان كردی شعر سروده اند ، كه اكثرا” سبك كلاسیك و بیشتر ده هجایی می باشند ، كه یكی از آنها پیر شالیار اورامی است . پیرشالیار كبیر ( پیر شالیار دیگر نیز هست )، خود زرتشتی و حالت رهبریت دینی داشته است و هنوز عبادتگاه و آرامگاهش در اورامان تخت ، مورد احترام بسیار زیاد است . هر ساله هزاران نفر به زیارتش می روند . از شاعران دیگر اورامی سرا ، صیدی (سیدی) اورامی ، مولوی كرد، میرزا عبدالقادر پاوه ای و دهها شاعر برجسته دیگر می باشند . روی هم رفته ،مردم اورامان سمبول مهر ، صداقت ، كرامت ، قناعت ، كوشش و تمام صفات بارز یك انسان می باشند ، به همین دلیل این خطه ، سرزمین شاعر خیزی بوده است و تاریخ ادبیات كرد ، مملو از اسماء شعرای اورامی سرا است . خیلی از دست نوشته های ادبی ، عرفانی و غیره نیز به این گویش وجود دارد ، كه هنوز بخش عظیمی از آنها جمع آوری و چاپ نشده است .ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 15 فروردین 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده

                                 گویش سورانی

گویش ( سورانی )،به نحوی،به صورت زبان استاندارد كردی در آمده است.در اكثر دانشگاههایی كه درآن ها زبان كردی را تدریس می نمایند،به عنوان زبان استاندارد از این گویش استفاده می كنند،مانند دانشگاه پاریس،صلاح الدین،دهوك و سلیمانیه.اكثرا” هم در مكاتبات اداری دولت های محلی كردستان،از این گویش استفاده می شود .كلمة ( سورانی ) از كلمة (سوران ) مشتق شده است. (سوران) نام منطقه ای از مناطق كردنشین و اسم گروهی از كردها می باشد . مركزاین منطقه در اطراف شهر (سوران) قراردارد.به طور كلی ، گویش(سورانی) زبان كردی ، در این شهرها و مناطق اطراف آن ها تكلم می شود : سنندج ، مهاباد ، سقز ، بوكان ، اشنویه ، بانه ، مریوان ، دیواندره ، كامیاران ، نقده ، پیرانشهر ، سردشت ، سلیمانیه ، اربیل ، كویه ، دربندی خان ، رانیه ، قلعه دیزه ، رواندوز ، حریر و چندین شهر، قصبه و روستای دیگر . این مناطق عمدتا” در قسمتهای مركزی و شرقی حوزه زندگی كردها قرار دارند . در گویش (سورانی) ، حروف عربی ” ح ” و ” ع” ، حالت فونتیكی خود را حفظ كرده و به همان آوای عربی دقیق تلفظ می شوند . در الفبای این گویش ، حروف عربی ث ، ذ ، ص ، ض ، ط و ظ حذف شده است . یعنی به جای حروف (ث ) و ( ص) از حرف (س ) ، به جای حروف (ذ) ، (ض ) و ( ظ )، از حرف (ز) و به جای حرف (ط) ، از حرف ( ت ) استفاده می شود. در این گویش ، حرفی وجود دارد به شكل ( ض ) ، كه تلفظش درست مانند تلفظ حرف v) ( لاتین است . در گویش (سورانی) زبان كردی ، حركات با حروف است ، یعنی هر كلمه ای همانطور كه نوشته می شود ، تلفظ می گردد . این گویش بطور معمول با الفبای شكل عربی ( همان فارسی ) نوشته می شود ، مگر در موارد استثنایی . ولی در حروف (ر) ، (ل) ، (و) و (ی) بر حسب مورد ، برای نشان دادن تمایز حالت تلفظ ، از علامتی به شكل (7 - هفت) استفاده می كنند . شاعران مشهور كلاسیك سرای كرد ، اكثرا” به این گویش شعر سروده اند ،مانند:نالی، محوی ، حاجی قادر كویی ، قانع ، هژار ، هیمن و امثال آنها .خیلی از روزنامه ها،مجلات ، رادیو ها ، ماهواره ها ، تلویزیونها، پایگاههای انترنتی و سایر رسانه ها از این گویش استفاده می كنند. بخشی از ته گویش های (سورانی) عبارتند از :ته لهجه اربیلی، اردلانی ، مكری ، بابانی ، بان ایلاخی و غیره .روی هم رفته بطور بسیار تخمینی می شود گفت ، كه گذشته از اینكه این گویش به صورت زبان استاندارد كردی در آمده است ، حدود 30 در صد از كردها، در زندگی روز مرة خود،از این زبان استفاده می كنند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 15 فروردین 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده

                                                  گویش کرمانجی

گویش ( كرمانجی ) با الفبای لاتین نوشته می شود . برای نشان دادن تمایز تلفظ ، علایم خاصی را برای پاره ای از حروف لاتین در نظر گرفته اند ، مانند حرف ( Ç ) و حرف ( Ģ) . در گویش (كرمانجی ) حرف (ك) و (گ) دو نوع تلفظ دارند . كلمة (كرمانجی ) از كلمة (كرمانج ) مشتق شده است ، كه نام بخش وسیعی از كردهای شمالی و غربی مناطق كردنشین جهان است . در پاره ای از مناطق ایران ، برای نمونه در شمال خراسان نیز كردها به این لهجه صحبت می كنند . خیلی از رسانه های كردی ، موازی با گویش (سورانی) ” زبان استاندارد ” كردی ، به گویش كرمانجی نیز برنامه دارند . شهرها و مناطق ذیل ، بخشی از كردهای كرمانجی را تشكیل می دهند : دیاربكر (آمد) ، وان ، دهوك ، قامیشلی ، عفرین ، ارض روم ، درسیم ، سلوپی ، زاخو و شیروان و قوچان و درگز و بجنورد و اسفراین (به طور کلی شمال خراسان )و خیلی از مناطق دیگر
خیلی از شاعران مشهور كرد به این گویش شعر سروده اند، مانند : استاد احمد خانی ، علامه ملای جزیری ، جگر خوین و جعفر قلی (از مردمان قدیم شهرستان درگز) که آثاری بسیار بلیغ و اصیل از خود بر جای گذاشته است و غیره . گویش ( كرمانجی ) زبان كردی ، دارای ته لهجه های مختلفی است ، مانند : بادینی ، شكاكی ، داسنی ( دهوكی) ، وانی ، سرحدی ، بوتانی و غیره . حدود 30 در صد از كردهای جهان ، در زندگی روزمرة خود ، از گویش( كرمانجی ) استفاده می نمایند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 15 فروردین 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده

 

ته نیای ته نیام


توگووتت من

ته ریده ی خاكی هه نه ران

ئاوا ره ی ناو تاریكترین كووچه ی دنیام

بلام ئه من

له خاك و شار و زیدی خوم

غه ریب غه ریب

ته نیای ته نیام

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 15 فروردین 1390 :: نویسنده : حمزه خرامیده


( کل صفحات : 10 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
درباره وبلاگ


دوست عزیز وبلاگی که پیش روی شماست مشتمل است بر مطالب زیبای کردی که امیدوارم خوشتون بیاد و با تمام نواقصی که در آن وجود دارد بنده حقیر را بخشیده و در جهت بهتر شدن وبلاگ به ما کمک کنید.از دوستان عزیز می خوام برای بهتر شدن وبلاگ با این شماره پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.09393633605
با تشکر...

مدیر وبلاگ : حمزه خرامیده
نویسندگان
نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

مجله نایت پلاس

------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------
--------------------------------------  ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- این صفحه را به اشتراک بگذارید -------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------
تیشکی مانگه شه و
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت کد بازی آنلاین تصادفی

_________________________________________________________ ______________________________________________________________________ چاپ این صفحه